📦   Darmowa hardkorowa wysyłka dla zamówień powyżej 500 złotych!   📦
 • Szybka wysyłka w 24h
 • Gwarancja jakości
 • Polskie Stejki
 • Bezpieczne płatności
 • Szybka dostawa w 2 dni
 • Gwarancja jakości
 • Z USA i Argentyny
 • Bezpieczne płatności
 • Regulamin sklepu STEJKI OD BURNEIKI

  1.Postanowienia wstępne

  Sklep internetowy STEJKIODBURNEIKI.PL , prowadzony jest przez Burneika Burger spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861255, NIP 5252836812, REGON 387090836.

  Adres siedziby firmy: ul. Kopijników 42, 03-274 Warszawa, kraj POLSKA

  Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  2. Definicje

  Klient (Konsument) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Sprzedawca – Burneika Burger spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861255, NIP 5252836812, REGON 387090836

  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym STEJKIODBURNEIKI.PL

  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  3. Kontakt ze sklepem

  Adres Sprzedawcy: ul. Kopijników 42, 03-274 Warszawa, kraj POLSKA

  Adres e-mail Sprzedawcy: stejkiodburneiki@gmail.com

  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 45 1050 1025 1000 0090 3235 3808

  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 12:00-20:00 pod nr telefonu +48 792 055 221.

  4. Wymagania techniczne

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
  • posiadanie przeglądarki internetowej
  • włączona obsługa plików cookies
  • posiadanie numeru telefonu komórkowego

  5. Informacje ogólne

  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  6. Zakładanie konta w sklepie

  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

  • adres poczty elektronicznej
  • hasło musi składać się co najmniej z sześciu (6) znaków: wielkie i małe litery oraz minimum jeden znak specjalny
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)
  • numer telefonu
  • adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

  7. Zasady składania zamówienia

  W celu złożenia Zamówienia należy:

  • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
  • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
  • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

  8. Oferowane metody dostawy i płatności

  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

  Przesyłka kurierska DPD lub DPD Food.

  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • płatności elektroniczne PayU oraz Przelewy24
  • płatność kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  9. Wykonanie umowy sprzedaży

  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym i dokonaniu płatności.

  Po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu płatności Sprzedawca niezwłocznie kieruje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  10. Prawo odstąpienia od umowy

  Konsumentowi nabywającemu produkty w STEJKIODBURNEIKI.PL  przysługuje ograniczone prawo odstąpienia od umowy, co spowodowane jest przede wszystkim faktem, iż zdecydowana większość przygotowywanych przez STEJKIODBURNEIKI.PL produktów zamawianych w ramach Serwisu jest przygotowywana według indywidualnych potrzeb Klienta, ponadto produkty te posiadają krótki termin do spożycia oraz której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  11. Reklamacja i gwarancja

  Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad.

  STEJKIODBURNEIKI.PL ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

  Reklamację Konsument musi zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: stejkiodburneiki@gmail.com.  Ze względu na charakter produktu i konieczność jego odpowiedniego przechowywania, wszystkie reklamacje i skargi muszą być zgłoszone w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zareklamowane produkty muszą pozostać w oryginalnym opakowaniu. Dopóki reklamacja nie zostanie rozpatrzona muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych (produkty chłodzone w urządzeniu chłodniczym, produkty mrożone w zamrażarce).

  Oczywiste uszkodzenia techniczne opakowania powstałe podczas transportu muszą zostać niezwłocznie zgłoszone przewoźnikowi dostarczającemu przesyłkę, a także udokumentowane fotograficznie lub w formie video w trakcie odbierania przesyłki.

  Aby zgłosić reklamację związaną z wadą produktu Konsument musi wykonać dokumentację video lub fotograficzną reklamowanego produktu umieszczając na nagraniu lub zdjęciu etykietę produktu oraz widoczne, zgłaszane wady produktu. Następnie musi przesłać tą dokumentację wraz ze zwięzłym opisem wady produktu na adres stejkiodburneiki@gmail.coml w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć także dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

  Zareklamowane towary muszą być pozostawione w oryginalnym opakowaniu i przechowywane w warunkach chłodniczych do dyspozycji Sprzedawcy. 

  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 7 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

  Jeśli Sprzedawca uzna zasadność reklamacji produkty niezwłocznie zostaną wymienione i dostarczone do Konsumenta.

  Konsument jest zobowiązany odesłać zareklamowane towary w kolejnym dniu roboczym po uznaniu reklamacji na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy w opakowaniu zabezpieczającym (styrobox oraz wkłady chłodnicze). Konsument może też porozumieć się ze Sprzedawcą, że Sprzedawca odbierze od niego towar własnym transportem chłodniczym.

  Reklamacje zgłoszone w innym terminie niż w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki niestety nie zostaną uwzględnione.

  12. Sposoby rozpatrywania reklamacji

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  13. Dane osobowe w sklepie internetowym STEJKIODBURNEIKI.PL

  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

   14. Postanowienia końcowe

  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.